E-learning portál

Obchodní podmínky

Podmínky použití vzdělávacího portálu learn.byznys.eu

Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte Podmínky použití webové aplikace learn.byznys.eu (dále jen Podmínky).

VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU DOCHÁZÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A K POSKYTNUTÍ LICENCE V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, UŽIVATELSKÝ ÚČET NEVYTVÁŘEJTE ANI SLUŽBU NEPOUŽÍVEJTE.

I. Slovníček pojmů

Webová aplikace je softwarová aplikace learn.byznys.eu přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese https://www.learn.byznys.eu (dále jen „Portál“).

Klientský profil je souhrn identifikačních údajů klienta, který má zájem o poskytnutí služeb Portálu svým zaměstnancům.

Uživatelský účet je účet fyzické osoby, která je ve smluvním vztahu s klientem, který má zájem o užívání Portálu a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Provozovatelem.

Provozovatelem Portálu je společnost Seyfor, a. s., Drobného 555/49, Brno, PSČ 602 00, IČ 015 72 377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 7072 (dále také jako „my“).

II. Úvodní ustanovení

 Tyto Podmínky upravují užívání Portálu. Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání, mají vždy přednost a tyto Podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi námi a Vámi.

 1. Při vytváření Klientského profilu je uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje, které budou následně použity pro vytvoření Klientského profilu a případné tvorbě účetních dokladů.

III. Licence

 Portál je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Provozovatel.

 1. Založením Uživatelského účtu Vám poskytujeme osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Portálu. Licence se uděluje po dobu trvání uživatelského účtu a pouze pro užití při Vaší podnikatelské činnosti. Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k užívání Portálu prostřednictvím GUI, nezpřístupníme Vám zdrojové kódy aplikace, zdrojové soubory vzdělávacích školení, ani certifikačních testů. Reverzní inženýrství Portálu není dovoleno.
 2. Licence se uděluje jako úplatná v závislosti na zvolené verzi užívání, jak uvádíme v čl. V. Odměna za licenci je vždy zahrnuta v odměně za užívání dle čl. V.
 3. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn Portál nebo jeho prvky pozměňovat a/nebo vytvářet odvozená díla.
 4. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Portál jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, pro něž je vyžadován přístup k Portálu. Pro každého takového uživatele musí být vytvořen jedinečný uživatelský přístup.
 5. Portál není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejste těmito Podmínkami oprávněni.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je na základě přiděleného uživatelského účtu oprávněn používat Portál ode dne registrace, nejdéle do uplynutí Smlouvy, resp. sjednané doby poskytování Služeb, ledaže dojde ke zrušení Klientského profilu anebo příslušného Uživatelského účtu dříve.
 2. Používání Portálu, resp. Služeb, nebo jejich části je umožněno vždy pouze konkrétnímu Uživateli, který nesmí sdílet své přihlašovací údaje (nepřenosná licence). Klient může odstranit Uživatele z Klientského profilu (čímž dojde ke zrušení jeho Uživatelského účtu) a nahradit Uživatele novým Uživatelem bezúplatně výlučně v případě, že Uživatel během trvání Smlouvy nijak nezačal používat Služby; v ostatních případech se uplatní standardní cenové podmínky pro přidání Uživatele.

V. Úplata za užívání Portálu

 1. Objednávka služeb je možná prostřednictvím Portálu, případně prostřednictvím přiděleného obchodního zástupce.
 2. Přístup ke vzdělávacímu obsahu je možné zakoupit pro konkrétní kurz.
 3. Ceny jednotlivých kurzů jsou transparentně uvedeny u každého kurzu přímo v Portále na adrese https://learn.byznys.eu/
 4. Platba za poskytnuté služby je možná prostřednictvím platební brány GoPay.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Pro odstoupení od smlouvy zašlete e-mail na emailovou adresu: obchod@byznys.eu bližší informace viz reklamační řád.  

Kontaktujte nás

Napište nám, s čím potřebujete pomoci, a my se o vás rádi postaráme. Nezapomeňte nám zanechat své údaje – brzy se ozveme.